Namjena


Pravilnik i priručnik za izradu predmetnih odrednica (u nastavku teksta Pravilnik) skup je uputa koje opisuju interne procedure predmetne obrade i načela predmetnog označivanja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a preporučuje se za korištenje u svim vrstama knjižnica.


Polazište


Učinkovit pristup sadržajima građe u knjižnicama nije moguć bez standardiziranja predmetnih odrednica. Pretraživanje građe prema predmetu u knjižničnom okruženju ovisi o izboru predmetnih odrednica, objektivnosti, preciznim denotacijama i konzistentnosti. Kontrola predmetnih odrednica postiže se autoriziranim zapisima koji su povezani sa svim bibliografskim zapisima na koje se odnose.

Cilj kontrole autoriziranih predmetnih odrednica je standardizacija korištene terminologije koja omogućuje kretanje katalogom, lakše pronalaženje termina, užih, širih i srodnih odrednica.


Sustav predmetnog označivanja u NSK


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu je početkom devedesetih godina prošlog stoljeća započela predmetno označivati svoju građu, isprva slobodno oblikovanim odrednicama, a zatim od 1997. godine autoriziranim predmetnim odrednicama, prema prihvaćenim načelima predmetne obrade.

Od 2009. godine započeo je rad na reviziji sustava predmetnog označivanja u NSK na način njegovog prilagođavanja sustavu predmetnog označivanja Kongresne knjižnice (Library of Congress Subject Headings – LCSH).  Kao osnova za reviziju predmetnih odrednica u NSK i izradu Pravilnika koriste se priručnici i popisi:


Library of Congress : Subject headings (LCSH)  

Free-floating subdivision: an alphabetical index

List of the Subject Heading Manual PDF Files

Library of Congress subject headings : principles and application / Lois Mai Chan.  2005.


Odluka da Pravilnik preuzme rješenja iz sustava LCSH donesena je temeljem činjenica da je taj predmetni sustav:

1) prihvaćen u međunarodnoj knjižničnoj zajednici kao standard za predmetnu obradu zbog stoljetne prakse i dobro opisanih pravila;

2) da jasno postavlja sintaksu predmetne odrednice i sintaksu predmetnog niza;

3) da ima opisanu upotrebu vodećih i dodatnih odrednica što znatno pomaže u kontroli rječnika;

4) da je iscrpan rječnik termina koji je u značajnoj mjeri moguće prevesti;

5) da može biti izvor za engleske oblike odrednica;

6) da prilagođava korištenje dodatnih odrednica široj upotrebi;

7) da Subject Headings Manual sadrži veliki broj detaljnih i korisnih uputa za predmetnu obradu posebnih tema i vrsta građe.


Prevođenje i prilagodba


Upute u LCSHM (LIbrary of Congress Subject Headings Manual) označene su slovom H (headings), brojem i naslovom.

Pravilnik i priručnik za predmetne odrednice zadržava iste slovne i numeričke oznake kao LCSHM radi jednostavnije orijentacije.


Primjeri:

LCSHM        H 40 Library of Congress Subject Authority Records

Pravilnik     H 40 Autorizirani predmetni zapisi Nacionalne i Sveučilišne knjižnice u Zagrebu


LCSHM        H 80 Order of Subject Headings

Pravilnik        H 80 Redoslijed predmetnih odrednica u bibliografskom zapisu


Obzirom na potrebe i metodološke mogućnosti, težište prevođenja i prilagodbe bile su dodatne odrednice i upute o njihovom korištenju, čime se rješavala sintaksa složene odrednice.        

Najjednostavniji primjeri prilagodbe LCSH hrvatskom jeziku je promjena redoslijeda riječi. Ponekad je redoslijed izmijenjen zbog prirode jezika, a uvijek u slučajevima gdje LCSH koristi odrednice s pridjevom u inverziji, budući da se inverzija u NSK ne koristi od 1997 godine.


Razlike Pravilnika i priručnika za predmetne odrednice u odnosu na LCSH


Najčešće razlike na razini vodeće odrednice:

 • stručni termin ili značenjski uža odrednica uvriježena u Hrvatskoj, bez odgovarajućeg ekvivalenta u LCSH, npr.

Dnevna migracija           nema odgovarajućeg ekvivalenta u LCSH

Lirski subjekt                  nema odgovarajućeg ekvivalenta u LCSH

Književna teorija                 nema odgovarajućeg ekvivalenta u LCSH


Razlikom se ne smatra:

 • minimalna izmjena značenja zbog jezičnih razloga, pod uvjetom očuvanja smisla

Zaštita prirode                                        vs. Nature conservation

Kulturna baština                                vs. Cultural property


 • promjena redoslijeda riječi u odrednici i prirodni redoslijed umjesto inverznih oblika, npr.

Infekcije s Helicobacter pylori                vs. Helicobacter pylori infections

Hrvatsko religiozno pjesništvo                vs. Religious poetry, Croatian.

--Prijevodi--[ime jezika]                          vs. Translations into [name of language]


 • zamjena jednostavne odrednice složenom, ako je nužno, u slučajevima zadržavanja istog ili sličnog značenja

Curriculum planning                        vs. Kurikulum--Planiranje

 

 • zamjena složene odrednice jednostavnom i promjena oblika

Medicine--Specialties and specialists        vs. Medicinske specijalnosti


Revizija rječnika predmetnih odrednica NSK


Revizija rječnika predmetnih odrednica NSK obavljena je radi postizanja što veće konzistentnosti kataloga. S obzirom na već postojeću bazu autoriziranih odrednica, radilo se istodobno na prijevodu, prilagodbama, formatu MARC 21 i ispravcima odrednica.

Konzistentna predmetna obrada postiže se autorizacijom predmetnih odrednica i pojednostavljenjem sintakse složenih predmetnih odrednica, što je zahtijevalo:

 • specifičan pojam kao vodeću predmetnu odrednicu
 • ukidanje obaveze korištenja dodatnih odrednica
 • korištenje jednostavne predmetne odrednice za općenite sadržaje o  predmetu
 • ukidanje dodatnih odrednica čije je značenje implicitno sadržano u vodećoj predmetnoj odrednici, npr. Emocije--Psihološki aspekti : uz predmetne odrednice koje predstavljaju pojam iz psihologije, ne koristi se dodatna          odrednica --Psihološki aspekti
 • poopćavanje dodatnih odrednica gdje je to bilo moguće, npr. --Socijalno/društveno: --Društvena uloga; --Društveni položaj; --Društvene prilike i sl. zamijenjeni su dodatnom odrednicom –Društveni uvjeti
 • upisivanje uputnica i napomenama o korištenju
 • autoriziranje dodatnih odrednica čime je omogućeno upisivanje uputnica i uputa o korištenju dodatnih odrednica.


Pravilnikom su obuhvaćena sva osnovna pravila raspoređena u jedanaest poglavlja: (1) opća pravila; (2) izrada i održavanje autorizirane baze podataka; (3) oblikovanje predmetnih odrednica; (4) uputnice; (5) napomene o opsegu ili opće napomene; (6) imenska odrednica kao predmet; (7) vremenske odrednice i vremenske dodatne odrednice: (8) geografske odrednice i geografske dodatne odrednice; (9) dodatne odrednice; (10) višenamjenske dodatne odrednice; (11) dodatne odrednice kontrolirane oglednim odrednicama.

Primjeri korišteni u Pravilniku preuzeti su iz autorizirane baze predmetnih odrednica NSK, a katkada su preuzimani iz Kongresne knjižnice. Prikazani su u formatu MARC 21 za autorizirane ili bibliografske podatke.